Allmänna Leveransvilkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte Rangefabriken AB och kunden träffat andra skriftliga avtal. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.
Gäller från 2020-04-01

1.Anbud, priser mm.

Rangefabriken är endast bunden av skriftliga avtal, offerter och orderbekräftelser. Rangefabrikens offerter gäller under 30 dagar från utskriftsdatum. Eventuella ändringar i av Rangefabrikens angivna offerter gäller endast om de skriftligen bekräftats. Devalvering och valutaförändringar samt förändringar av tullar, varuskatter, acciser, andra offentliga avgifter eller förändrat kostnadsläge för Rangefabriken i form av exempelvis höjda leveranspriser, leverantörspriser, löneökningar, som medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar Rangefabriken att höja avtalat pris. Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt, ( f. n. 25 procent) accis eller annan offentlig avgift. Försäljning sker om inget annat avtalats i SEK. Rangefabriken reserverar sig mot löpande prisändringar utöver Rangefabrikens kontroll.
Om inget annat är skriftligt avtalat tillämpar Rangefabriken löpande valutajustering på varor inköp i Euro överstigande valutakurs EUR/SEK 10,40. Går kursen under EUR/SEK 10,40 görs inget valutatillägg. Kursen sätts veckovis kl.10.00 på måndagar och gäller fr.o.m. 2020-04-01.

2. Betalning

Betalning skall ske inom femton (15) dagar räknat från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med f. n. 1,25 procent per påbörjad månad samt härutöver lagstadgad påminnelseavgift med f. n. 60 kr. En administrationsavgift på f.n. 30 kr tas ut för samtliga pappersfakturor. En småorderavgift på 95 kr tas ut på ordervärde understigande 500 kr. Rangefabriken AB äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Rangefabriken AB rätt att häva köpet. Alla levererade produkter är Rangefabriken ABs egendom tills full betalning erlagts, om så inte sker äger Rangefabriken AB rätten att återta produkterna.

3. Leverans och frakt

Leverans sker fritt Rangefabrikens lager. Transport sker med av Rangefabriken AB anlitat transportföretag med post eller bilfrakt. Vid avtal om CIF-leverans sker leverans endast med av Rangefabriken AB anlitad speditör. Om annan speditör krävs av kund debiteras fraktkostnad. I de fall då Rangefabriken AB skickar gods med kundens egen avtalsspeditör, s.k. Mottagarfrakt, debiteras emballage, pallkostnader och andra eventuella extrakostnader separat.
När Rangefabriken levererar med egen bil, utgår en budavgift om f n 500 kr. För särskilt ömtåligt gods debiteras för ändamålet avsett emballage, som ej återtas. Kostnad för transport av s.k. farligt gods samt ev. miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras alltid. För av Rangefabriken transporterade varor finns transportförsäkring. Kunden är skyldig att vid mottagande av vara, kontrollera om varan är transportskadat och omgående anmäla ev. skada till transportören samt skriva anmärkning på fraktsedel.Rangefabriken ansvarar ej för transportskada. Skadat emballage skall sparas. Vid transport från kunden till Rangefabriken är kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. För ej utlöst gods faktureras verklig fraktkostnad, övriga utlägg samt administrativa kostnader i efterhand, minst 500 kronor.

4. Ersättningsartiklar

Rangefabriken förbehåller sig rätten att göra löpande sortimentsförändringar.

5. Reklamation och returer.

Alla reklamationer för skadade eller felaktiga varor eller anmärkning på faktura skall göras skriftligt till Rangefabriken AB utan dröjsmål, dock senast inom åtta (8)dagar från det att varan levererades. Felaktig vara returneras fraktfritt med av Rangefabriken anvisat transportsätt, tillsammans med av Rangefabriken erhållen retursedel. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kunden. Felaktig vara får inte skickas mot postförskott. Reklamation av skadade eller felaktiga varor får ske först efter godkännande av Rangefabriken. Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Rangefabriken AB, s.k. Återköp. Vid återköp krediteras kunden fakturerat belopp med avdrag av 30% dock lägst 200 kr. Vid samtliga returer skall användas en av Rangefabriken tillhandahållen retursedel försedd med returnummer (RMA-nummer). Returnerade varor skall returneras oskadade. Returfrakt vid återköp erlägges av kunden. Retur vid återköp skall alltid ske inom 14 dagar efter det att Rangefabriken AB godkänt återköpet. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återköps ej.

6. Begränsningar av skadeståndsskyldighet mm.

Levererad vara, vilken vid leveranstidpunkten, var behäftad med fel som är direkt hänförligt till material- och/eller tillverkningsfel, ersätts av Rangefabriken med felfri vara. Rangefabriken totala skadeståndsansvar av vad slag det må vara är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Rangefabriken sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Rangefabriken skriftligen medgivit detta. Härutöver svarar Rangefabriken inte för några fel i levererad vara, leveransförseningar eller utebliven leverans mm i något avseende. Rangefabriken svarar heller inte för eventuellt uppkommen skada på person eller egendom, ekonomisk skada eller liknande sådan – direkt eller indirekt – följdverkning såsom t. ex utebliven handelsvinst, inkomstbortfall, ökade kostnader mm. Publicerad information om av Rangefabriken sålda produkter härrör i förekommande fall från Rangefabriken olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från Rangefabriken att produkt/-er till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. Av Rangefabriken vid varje tillfälle lämnad användningsteknisk rådgivning, motsvarar den kunskap som Rangefabriken vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om att produkternas speciella egenskaper eller användningsområde till följd varav det åligger köparen att själv testa produkternas egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

7. Leveransövervakning

Rangefabriken förbehåller sig rätten att rest-notera eller annullera order på vara som är slut på lager. Om varan beräknas komma in på lager inom rimlig tid, rest-noteras varan varvid leverans sker utan extra kostnad för kunden, snarast möjligt. För det fall varan avser beställningsvara som inte ingår i Rangefabriken ordinarie sortiment utgår frakt.

8. Oförutsedda händelser

En part bär inte ansvar för ett icke-uppfyllande i händelse av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bl.a. strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer. Vardera parten skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 dagar har vardera parten rätt att genom skriftlig underrättelse häva köp utan rätt till ersättning.

9. Övrigt

Efter av kund gjord beställning äger Rangefabriken inte rätt att ändra dessa allmänna villkor. I samband med beställning från Rangefabriken anger kunden specifika företagsuppgifter mm. Detta innebär att kunden godkänner lagring och användning av dessa uppgifter i Rangefabrikens verksamhet för att fullfölja Rangefabrikens åtaganden mot kunden. Rangefabriken reserverar sig mot eventuella skrivfel och slutförsäljning.

10. Tvist

Eventuell tvist skall slitas av allmän domstol.